Welcome to Department of

Sl. No. Roll Number Name
1 20104012 Machaila Anurag
2 21104001 Naorem Tikendrajit
3 21104002 Kh Lucky Singh
4 21104003 Yk. Suini Thangal
5 21104004
Shekharjit Elangbam
6 21104005 Longjam Robertson
7 21104006 Rinya Jungva
8 21104007 Rizatwung R Shimray
9 21104008 Ningmaya Law
10 21104009 Sonimla L Ningshen
11 21104010 Lanchenbi Leichombam
12 21104011 Themmi Ragui
13 21104013 Hritik Roshan kumar Mishra
14 21104015 Nitesh Kumar Singh
15 21104016 Avinash Raj
16 21104018 Uday Kiran Thentu
17 21104019 Rajkishor Kumar
18 21104020 Ashutosh Kumar
19 21104022 Bhanu Prakash
20 21104023 Gaurav Kumar
21 21104025 Nelson Leitanthem
22 21104026 Chourajit Ihongbam
23 21104027 Kh Sushil
24 21104028 Avishek Bhakta
25 21104029 G Shalem Raju
26 21104030 Maansi Sahu
27 21104031 V Karthik Nayak
28 21104032 Zhingchoihoi
29 21104033 Paogoulal
30 21104034 Chihankhui Leisan
31 21104035 Gengoulam