Welcome to Department of @ NIT, Manipur

M Tech 2016-2018

 

REG.NO.

NAME

16207001

Joseph Issac

16207002

A. Sibo Anthony

16207003

Debabrat Biswal

16207004

Vinod Kumar Arya

16207005

Anuj Kumar

16207006

Md Arif Zahiruddin

 

M Tech 2017-2019

REG.NO.

NAME

17207001

Bikaram Kumar Pani

17207003

Jishnu Handique

17207004

Gulshan Kumar

17207005

Sujit Kumar

17207007

Raj Kiran

17207008

Rahul Kumar Mondal

17207009

Abhijeet Ghogare

17207010

Barai Bhavik Rajitram

17207011

Deepak Kumar Sharma

 

M Tech 2018-2020

REG.NO.

NAME

18207001

P. Vicky Kumar

18207002

M. Shanmuga Sundaram

18207003

Abhishek Kumar

18207004

Sumit Kumar

18207005

Ghulam Rabbani

18207006

Jyoti Kumar

18207007

Abishek MS

18207008

Akshay Thakur

18207009

Hitesh Sharma

18207010

Abhishek Darnal